تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه پست الکترونیکی
خانم دکتر مریم بخشی زاده مریم بخشی زاده دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دریافت رزومه BakhshizadehM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد حسینی روندی محمد حسینی روندی دکترای انفورماتیک پزشکی رزومه hosseinim3 /at/ thums.ac.ir
دکتر وحید خلقی وحید خلقی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی رزومه انگلیسی vahidkholghioskooei /at/ gmail.com
امیر ذکاء امیر ذکاء کارشناسی ارشد آموزش پرستاری دریافت رزومه ZokaA1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد رضا رضائی منش محمدرضا رضائی منش دکتری تخصصی انگل شناسی رزومه rezaiemaneshmr1 /at/ thums.ac.ir
آناهیتا زندی آناهیتا زندی دکترای روانشناسی سلامت دریافت رزومه zandiz1 /at/ thums.ac.ir
دکتر مصطفی شیخ الطایفه مصطفی شیخ الطایفه دکترای مدیریت اطلاعات سلامت دریافت رزومه sheykhotayefeh /at/ thums.ac.ir
دکتر عاطفه شیرین زاده عاطفه شیرین زاده دکترای تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه رزومه shirinzadeha1 /at/ thums.ac.ir
دکتر حمید رضا صلدقی حمید رضا صادقی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دریافت رزومه SadeghiH1 /at/ thums.ac.ir
دکتر امید عزیزی امید عزیزی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی رزومه AziziO1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سعیده عسکریان سعیده عسکریان بیوتکنولوژی پزشکی رزومه askarians1/at/ thums.ac.ir
دکتر محسن قریانی محسن قریانی دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی رزومه فارسی ghoryanim1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محسن کشاورز محسن کشاورز دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزشی از راه دور رزومه keshavarzm1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد علی محقق محمد علی محقق دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی دریافت رزومه MohagheghM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر جعفر مسافر جعفر مسافر دکترای تخصصی نانوفناوری داروئی رزومه mosaferj901 /at/ gmail.com
دکتر یوسف مهدی پور یوسف مهدی پور دکتری تخصصی مدیریت آموزشی رزومه mehdipoury1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محسن نواری محسن نواری دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی رزومه navarim2 /at/ thums.ac.ir
دکتر  یاسر یوسف پور یاسر یوسف پور دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی رزومه yousefpoory1 /at/ gmail.com