سال 98
دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بمناسبت روز جهانی رایولوژی بیان کرد:


یکشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۷
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :


دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :