دانشکده پیراپزشکی

وظایف حرفه ای دانش آموختگان رشته فوریت های پزشکی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳:۴۱| تعداد بازدید: 87

 

1- ارزیابی اولیه و سریع بیماری

2- ارایه کمکهای اولیه پزشکی به بیماران بد حال و مصدومان

3- برقرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مشاور

4- ارایه گزارش پزشکی مناسب و مفید به پزشک مشاور یا مرکز پیام و کسب تکلیف

5- بکارگیری صحیح تجهیزات موجود در آمبولانس به منظور پایش ، جابجایی ، انتقال و تثبیت وضعیت بیمار

6- انجام اقدامات پایه نظیر گرفتن مسیر وریدی مناسب، تجویز اکسیژن، باز نگاه داشتن راه هوایی، انجام پایش قلبی و نیز اقدامات احیای قلبی ریوی پایه در موارد ایست قلبی – تنفسی، تجویز مایعات در موارد شوک

7- تجویز صحیح داروهای موجود در آمبولانس ، انجام انتوباسیون لوله تراشه ، دادن شوک الکتریکی به بیمار و سایر اقدامات احیاء پیشرفته با کسب مجوز از پزشک مسئول یا بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده

8- رانندگی وسیله نقلیه جهت رسیدن سریع به محل ماموریت و حمل بیمار به مراکز درمانی در اسرع وقت

9- رعایت اخلاق حرفه ای و اطمینان بخشی به بیمار و همراهان

10-انجام سایر مسئولیتهای محوله بر اساس دستورالعملهای سازمانی و بخشنامه ای اداری

تبصره: فضای عملکردی فارغ التحصیلان این رشته به طور کلی در حوزه پیش بیمارستانی و در موارد خاصی د رحوادث غیر مترقبه است .