دانشکده پیراپزشکی

وظایف حرفه ای دانش آموختگان

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۵| تعداد بازدید: 89

 

1- وظایف آموزشی

     الف- آموزش کارکنان مرتبط با بخش فناوری اطلاعات سلامت

     ب- آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش فناوری اطلاعات سلامت

 

2- وظایف خدماتی

   الف- تحلیل و سازماندهی اطلاعات و کدگذاری اطلاعات پزشکی بیماران در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب ها

   ب- کدگذاری مالی اطلاعات پزشکی(تعرفه خدمات تشخیصی درمانی) و تعیین مغایرت ها

   ج- تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی(مرگ و میر، بیماری، مالی و ...)و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز

   د- ارائه اطلاعات پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی

   ه- اجرای مصوبات مربوط به اطلاعات پزشکی بیماران

   و- مشارکت در امور مربوط به خدمات ماشینی اطلاعات سلامت

   ی- مشارکت در طراحی فرم های اطلاعات سلامت

 

3- وظایف مدیریتی

   الف- مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

 

4- وظایف پژوهشی

   الف- انجام پژوهش های کاربردی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بهداشت و درمان

   ب- مشارکت در طراحی و جمع آوری اطلاعات پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان