دانشکده پیراپزشکی

تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه سایر فایل ها پست الکترونیکی
خانم دکتر مریم بخشی زاده مریم بخشی زاده دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دریافت رزومه BakhshizadehM1 /at/ thums.ac.ir
خانم فاطمه شاهدی فاطمه شاهدی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی رزومه فارسی ShahediF1 /at/ thums.ac.ir
دکتر حمید رضا صلدقی حمید رضا صادقی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دریافت رزومه SadeghiH1 /at/ thums.ac.ir