دانشکده پیراپزشکی

تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه سایر فایل ها پست الکترونیکی
دکتر داود ایل بیگی داود ایل بیگی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی رزومه فارسی Ilbeigid1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سید محمد احمدی سلیمانی سید محمد احمدی سلیمانی دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی رزومه انگلیسی Mostafaahmadi24 /at/ gmail.com
خانم دکتر مریم بخشی زاده مریم بخشی زاده دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دریافت رزومه BakhshizadehM1 /at/ thums.ac.ir
فریماه بهشتی دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی farimah-beheshti .pdf beheshtif1 /at/ thums.ac.ir
دکتر خرداد الناز خرداد دکترای تخصصی علوم تشریحی و بیولوژی رزومه انگلیسی khordade1 /at/ thums.ac.ir
امیر ذکاء امیر ذکاء کارشناسی ارشد آموزش پرستاری دریافت رزومه ZokaA1 /at/ thums.ac.ir
آناهیتا زندی آناهیتا زندی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش روان دریافت رزومه zandiz1 /at/ thums.ac.ir
سیده ناهید سید حسنی سیده ناهید سید حسنی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی رزومه فارسی n.syedhasani /at/ gmail.com
خانم فاطمه شاهدی فاطمه شاهدی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی رزومه فارسی ShahediF1 /at/ thums.ac.ir
دکتر مصطفی شیخ الطایفه مصطفی شیخ الطایفه دکترای مدیریت اطلاعات سلامت دریافت رزومه sheykhotayefeh /at/ thums.ac.ir
دکتر حمید رضا صلدقی حمید رضا صادقی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دریافت رزومه SadeghiH1 /at/ thums.ac.ir
خانم صدیقه عباسپور صدیقه عباسپور کارشناسی ارشد پرستاری دریافت رزومه AbbaspourS1 /at/ thums.ac.ir
دکتر امید عزیزی امید عزیزی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دریافت رزومه AziziO1 /at/ thums.ac.ir
خانم دکتر معصومه غلامی معصومه غلامی دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی دریافت رزومه GholamiM3 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد علی فهمیده کار محمد علی فهمیده کار دکتری بیوشیمی بالینی دریافت رزومه FahmidehkarM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محسن قریانی محسن قریانی دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی رزومه فارسی ghoryanim1 /at/ thums.ac.ir
آقای مصطفی کمالی مصطفی کمالی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دریافت رزومه KamaliM2 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد علی محقق محمد علی محقق دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی دریافت رزومه MohagheghM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر جعفر مسافر جعفر مسافر دکترای تخصصی نانوفناوری داروئی رزومه فارسی mosaferj901 /at/ gmail.com