دانشکده پیراپزشکی

تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه پست الکترونیکی
دکتر داود ایل بیگی داود ایل بیگی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی رزومه فارسی Ilbeigid1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سید محمد احمدی سلیمانی سید محمد احمدی سلیمانی دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی رزومه انگلیسی Mostafaahmadi24 /at/ gmail.com
اژدری زرمهری حسن اژدری زرمهری دکتری تخصصی فیزیولوژی رزومه azhdarih1 /at/ thums.ac.ir
خانم دکتر مریم بخشی زاده مریم بخشی زاده دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دریافت رزومه BakhshizadehM1 /at/ thums.ac.ir
فریماه بهشتی دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی farimah-beheshti .pdf beheshtif1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد حسینی روندی محمد حسینی روندی دکترای انفورماتیک پزشکی رزومه hosseinim3 /at/ thums.ac.ir
دکتر خرداد الناز خرداد دکترای تخصصی علوم تشریحی و بیولوژی رزومه انگلیسی khordade1 /at/ thums.ac.ir
دکتر وحید خلقی وحید خلقی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی رزومه انگلیسی vahidkholghioskooei /at/ gmail.com
امیر ذکاء امیر ذکاء کارشناسی ارشد آموزش پرستاری دریافت رزومه ZokaA1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد رضا رضائی منش محمدرضا رضائی منش دکتری تخصصی انگل شناسی rezaiemaneshmr1 /at/ thums.ac.ir
رزا رمضانی رزا رمضانی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی رزومه ramezanir1 /at/ thums.ac.ir
آناهیتا زندی آناهیتا زندی دکترای روانشناسی سلامت دریافت رزومه zandiz1 /at/ thums.ac.ir
سیده ناهید سید حسنی سیده ناهید سید حسنی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی رزومه فارسی n.syedhasani /at/ gmail.com
خانم فاطمه شاهدی فاطمه شاهدی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی رزومه فارسی ShahediF1 /at/ thums.ac.ir
دکتر مصطفی شیخ الطایفه مصطفی شیخ الطایفه دکترای مدیریت اطلاعات سلامت دریافت رزومه sheykhotayefeh /at/ thums.ac.ir
دکتر عاطفه شیرین زاده عاطفه شیرین زاده دکترای تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه رزومه shirinzadeha1 /at/ thums.ac.ir
دکتر حمید رضا صلدقی حمید رضا صادقی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دریافت رزومه SadeghiH1 /at/ thums.ac.ir
دکتر امید عزیزی امید عزیزی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی رزومه AziziO1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سعیده عسکریان سعیده عسکریان بیوتکنولوژی پزشکی رزومه askarians1/at/ thums.ac.ir
خانم دکتر معصومه غلامی معصومه غلامی دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی رزومه GholamiM3 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد علی فهمیده کار محمد علی فهمیده کار دکتری بیوشیمی بالینی دریافت رزومه FahmidehkarM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محسن قریانی محسن قریانی دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی رزومه فارسی ghoryanim1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سمانه کاخکی سمانه کاخکی دکتری تخصصی شیمی دارویی رزومه kakhkis1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محسن کشاورز محسن کشاورز دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزشی از راه دور keshavarzm1 /at/ thums.ac.ir
آقای مصطفی کمالی مصطفی کمالی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دریافت رزومه KamaliM2 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد علی محقق محمد علی محقق دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی دریافت رزومه MohagheghM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر جعفر مسافر جعفر مسافر دکترای تخصصی نانوفناوری داروئی رزومه فارسی mosaferj901 /at/ gmail.com
دکتر یوسف مهدی پور یوسف مهدی پور دکتری تخصصی مدیریت آموزشی رزومه mehdipoury1 /at/ thums.ac.ir
دکتر حمیدرضا میری حميدرضا ميري دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی mirih1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محسن نواری محسن نواری دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی رزومه navarim2 /at/ thums.ac.ir