دانشکده پیراپزشکی

مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۵:۰۷| تعداد بازدید: 111

 

خانم فاطمه شاهدینام و نام خانوادگی: فاطمه شاهدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

ایمیل:shahedif1 /at/ thums.ac.ir