دانشکده پیراپزشکی

شرح وظایف واحد EDO

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۴:۲۰| تعداد بازدید: 25

 

 • پيگيري، جمع آوری و ارزیابی  Course Planو Lesson Plan تدوین شده توسط اعضاء هيات علمي
 •  همكاري با گروههاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه­ هاي جاري آموزشي
 • نیازسنجی، اجرا و ارزیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی
 •  مشاركت در هدايت و  اجرا ارزشيابي عملكرد اعضاء هيأت علمي
 • هدایت و فعال نمودن کمیته های مشورتی دانشجویان
 • همکاری در راستای شناسایی دانشجویان نخبه و استعداد درخشان
 • همکاری جهت اجرای برنامه های المپیاد دانشجویی در دانشکده
 • هدایت، مشاوره و تسهیل نمودن دانش پژوهی و طرح های پژوهش در آموزش
 • به کارگیری ایده های نوآورانه آموزشی در گروه های آموزشی موجود در دانشکده
 • آَشنایی اعضای هیئت علمی دانشکده با نحوه تدوین فرایند های آموزشی در جشنواره شهید مطهری و همایش های آموزش پزشکی
 • همکاری جهت توسعه آموزش های مجازی در دانشکده
 • همکاری جهت پیگیری و اجرا برنامه تحول در آموزش
 • پایش و ارزیابی مستمر برنامه های EDO در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف
 •  مستندسازی و ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده و EDC دانشگاه
 • حضور فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده