دانشکده پیراپزشکی

اعضای گروه هوشبری

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۵:۰۵| تعداد بازدید: 1294

 

امیر ذکاء امیر ذکاء کارشناسی ارشد آموزش پرستاری دریافت رزومه ZokaA1 /at/ thums.ac.ir
دکتر عاطفه شیرین زاده عاطفه شیرین زاده دکترای تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه رزومه   shirinzadeha1 /at/ thums.ac.ir