دانشکده پیراپزشکی

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴:۵۰| تعداد بازدید: 2188

 

دکتر داود ایل بیگی داود ایل بیگی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی رزومه فارسی   Ilbeigid1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد رضا رضائی منش محمدرضا رضائی منش دکتری تخصصی انگل شناسی     rezaiemaneshmr1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد علی فهمیده کار محمد علی فهمیده کار دکتری بیوشیمی بالینی دریافت رزومه FahmidehkarM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محسن قریانی محسن قریانی دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی رزومه فارسی   ghoryanim1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد علی محقق محمد علی محقق دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی دریافت رزومه MohagheghM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر حمیدرضا میری حميدرضا ميري دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی     mirih1 /at/ thums.ac.ir